JAVNI KONKURS „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

 

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kulture,objavljuje
JAVNI KONKURS
„Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“
za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima
umjetnosti i kulture
Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o kulturi i Programom razvoja kulture Crne Gore 2016 – 2020. u oblastima umjetnosti i kulture.

Read More