JAVNI KONKURS „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

 

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kulture,objavljuje
JAVNI KONKURS
„Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“
za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima
umjetnosti i kulture
Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o kulturi i Programom razvoja kulture Crne Gore 2016 – 2020. u oblastima umjetnosti i kulture.

Strateški ciljevi čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti/programi nevladinih organizacija u 2018. godini su:
 1. Jačanje nezavisne kulturne scene,
 2. Ravnomjeran razvoj kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore,
 3. Saradnja kulture s drugim sektorima,
 4. Internacionalizacija crnogorske kulture.
Prioritetni problem u umjetnosti i kulturi čije rješavanje se planira finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija je nedovoljno djelovanje nezavisne kulturne scene u realizaciji kvalitetnih projekata i programa od značaja za razvoj oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine, u skladu sa savremenim kulturnim praksama i definisanim javnim interesom u kulturi.
Ciljne grupe su: nevladine organizacije iz oblasti umjetnosti i kulture, strukovna udruženja, publika i konzumenti sadržaja u kulturi, lokalne zajednice manje razvijenih opština, preduzetnici u kulturi, mladi, žene i ostale socijalno senzitivne grupe (lica sa invaliditetom, LGBT, penzioneri), manjinske zajednice. Prepoznate potrebe ciljnih grupa su: unapređenje kapaciteta, vidljivost, umrežavanje i partnerski odnos u realizaciji kulturne politike, kao i raznovrsnost i dostupnost kulturnih sadržaja i ravnomjerna zastupljenost na cijeloj teritoriji Crne Gore.
U kontekstu strateških ciljeva, finansiraće će se projekti NVO u sljedećim oblastima umjetnosti i kulture:
 1. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo (likovno stvaralaštvo, fotografija i dizajn; muzička i muzičko scenska djelatnost, kao i aktivnost kulturno-umjetničkih društava; književnost i izdavaštvo; štampani i elektronski časopisi za kulturu i umjetnost; pozorišna produkcija i razvoj pozorišne kulture; manifestacije i festivali; filmska djelatnost (razvoj i produkcija kratkog filma); kreativne industrije),
 2. Kulturna baština (zaštita, očuvanje i prezentacija pokretne, nepokretne i nematerijalne kulturne baštine; muzejska, bibliotečka, kinotečka, arhivska i konzervatorska djelatnost).
Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa (prihvatljive aktivnosti za finansiranje) su:
 • Produkcija kulturno-umjetničkih djela i programa;
 • Izrada i prezentacija kulturnih proizvoda;
 • Organizacija ekspertskih treninga, obuka, tematskih foruma, seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i sl;
 • Organizovanje edukativnih i informativnih kampanja;
 • Međunarodno umrežavanje, saradnja, razmjena informacija, znanja i iskustava;
 • Istraživanje i analiza;
 • Dizajn i objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija – kao prateći materijal projekta;
 • Nabavka materijala za izradu opreme kod izvođačkih djelatnosti – kao prateći materijal projekta;
Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već ilustrativan. U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.
Konkursom se ne mogu finansirati projekti/program čije su aktivnosti:
 • Isključivo za pokrivanje pojedinačnih troškova za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, studijskim kursevima, posjetama ili treninzima;
 • Isključivo kupovina/iznajmljivanje radnih prostorija i/ili tehničke opreme, izgradnja ili isključivo obnova objekata/kulturnih dobara;
 • započete prije potpisivanja ugovora;
 • vezane za dobrotvorne donacije;
 • imaju za cilj prebijanje manjka, otplatu duga ili plaćanje kamate;
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 340.866,48 eura.
Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 3.000 eura, a najviši 20.000 eura.
Projekat/program nevladine organizacije se, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na javni konkurs.
Konkursom se mogu finansirati projekti/programi čije aktivnosti će biti realizovane u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.
Ukoliko organizacija planira indirektne troškove, maksimalni iznos u kojem mogu biti specifikovani je 10% od ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta/programa.
Na konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa. 
Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:
 1. a) upisana u Registar nevladinih organizacija;
 2. b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 3. c) u oblasti umjetnosti i/ili kulture realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
 4. d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblastima umjetnosti i kulture;
2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
4) transparentnost rada nevladine organizacije.
Ministarstvo podstiče prijavljivanje partnerskih projekata/programa, posebno sa nevladinim organizacijama koje su u smislu operativnih i finansijskih kapaciteta manje razvijene od nevladine organizacije podnosioca projekta/programa.
Partnerstvo se odnosi na dogovoren, stabilan i obavezujući odnos, koji podrazumijeva zajedničku odgovornost u realizaciji prijavljenog programa/projekta.
Bodovanje projekata/programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji je utvrdilo i objavilo Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me/biblioteka/obrasci, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, uz obrazloženje dodijeljenih bodova po svakom mjerilu.
Na osnovu broja bodova nezavisnih procjenjivača, Komisija utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani, a na osnovu nje donosi Odluku o raspodjeli sredstava. 
Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji možete preuzeti na linku ispod teksta konkursa.
Uz prijavu na konkurs, nevladine organizacije su dužne da dostave obavezne priloge:
 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • fotokopiju statuta;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha), sa brojem iskaza Poreske uprave Crne Gore;
 • izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja;
 • izjava o partnerstvu;
 • budžet projekta/programa;
 • izjava o istinitosti podataka u prijavi;
 • dokaz o realizovanim projektima i/ili programima u oblastima umjetnosti i/ili kulture u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa (npr ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press cliping itd);
 • Za projekte koji podrazumijevaju korišćenje autorskih prava koja ne pripadaju podnosiocu prijave, potrebno je dostaviti dokaz o regulisanim autorskim pravima sa autorom, odnosno nosiocem autorskih prava (autorski ugovor ili pismeni pristanak autora),
 • Za projekte koji podrazumijevaju dodatno i produkciju djela/radova u oblasti:
– muzike i muzičko-scenske djelatnosti – dostaviti demo materijal (u mp3 ili mp4 formatu),
– književnosti i izdavaštva: dostaviti fotokopiju novog rukopisa, knjige ili dijela teksta,
– pozorišne djelatnosti: adaptirani dramski tekst,
– kulturno-umjetničkih manifestacija, prilaže se i koncept programa sa imenima učesnika i kratkim biografijama,
– filma – scenario ili sinopsis,
 • Za projekte koji podrazmijevaju korišćenje kulturnog dobra, potrebno je dostaviti odobrenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u skladu sa zakonom,
 • Za istraživačke projekte iz oblasti zaštite kulturnih dobara, potrebno je dostaviti odgovarajuću istraživačku licencu, u skladu sa zakonom.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 30. 05. 2018. godine.
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.
Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:
Ministarstvo kulture,
ul. Njegoševa, 81250 Cetinje sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 01 – 1726 pod nazivom „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“
U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: konkurs.nvo@mku.gov.me , najkasnije do 28.05.2018. godine.
Komisija  za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kulture, će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva kulture i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.
Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.
Broj: 01 – 1726
Podgorica,  30. 04. 2018. godine                                                                                      Predsjednik Komisije
 
                                                                                                                                                              Dragoljub Janković

Related Posts