Kandidat NVO Infomont u sastavu radne grupe za izradu Prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 07/12), a u skladu sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom od 24. oktobra 2013. godine, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija donio je odluku da se za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom izabere mr Stefan Aleksić, predložen od strane nevladine organizacije “Infomont”, Budva.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je objavilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom 24. oktobra 2013. godine.
Uvidom u pristigle predloge utvrdeno je da kandidat mr Stefan Aleksić, predložen od strane nevladine organizacije “Infomont”, Budva, ispunjava sve uslove Javnog poziva (crnogorski je državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduje iskustvo iz oblasti saradnje sa dijasporom; nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave).

Takođe je utvđeno da nevladina organizacija“Infomont” Budva ispunjava uslove Javnog poziva za predlaganje kandidata.

Izvor: Vlada Crne Gore